Dokazi za obaveznost zekata

Došli su jasni tekstovi iz Časnog Kur'ana i Sunneta (prakse Poslanika) koji ukazuju na obaveznost zekata. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pojasnio da je zekat jedan od snažnih stubova Islama na koji je Islam zasnovan i zbog njegove vrijednosti je propisan kao treći temelj od temelja vjere.

Neki od dokaza za njegovu obaveznost

Dokazi iz Časnog Kur'ana:

Riječi Uzvišenog: ”Namaz obavljajte i zekat dajte i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte!”. (El – Bekare, 43)

Riječi Uzvišenog: ”I namaz obavljajte i zekat dajte, a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Uzvišenog Allaha”. (El – Bekare, 110)

I riječi Uzvišenog: ”Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru”.  (Et – Tevbe, 5)

Dokazi iz Sunneta:

1) Poznati hadis Džibrila, alejhis – selam, u kojem stoji: ”Islam je da svjedočiš da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš mjesec Ramazan i da hodočastiš Kabu jednom u životu ako si za to u mogućnosti”[1]

2) Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Islam se zasniva na pet stvari: svjedočenje da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha, obavljanju namaza, davanju zekata, post mjeseca Ramazana i hodočašću Kabe jednom u životu ako je za to u mogućnosti”[2]

Ovo su samo neki od tekstova iz Kur'ana i Sunneta koji jasno ukazuju da je zekat jedan od temelja Islama, kao i njegova osnova bez koje Islam jednog čovjeka ne može biti upotpunjen.


[1] Muslim, br. 9.

[2] Buhari, br. 8.