Devetnaesti hadis: Šta da čini onaj kome se Kur'an pobrka zbog jačine pospanosti

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Kada neko od vas klanja po noći pa mu učenje Kur'ana postane nerazumljivo, pa ne zna šta izgovara, neka legne.“ (Muslim, Ahmed, Ebu Davud, Ibnu Madže, En-Nesai i drugi).

Koristi iz hadisa:

Prva korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Pa mu učenje Kur'ana postane nerazumljivo“ znače da njegovo učenje Kur'ana postaje nerazumljivo i njegov jezik ne može da ga izgovara zbog preovladavanja sna. Zbog toga je obavezan ostaviti učenje.

Druga korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „pa ne zna šta izgovara“ mogu da znače slijedeće: zbog njegove pospanosti došao je u stanje da ne razumije šta izgovara, zbog njegove pospanosti ne zna koja riječ nastupa poslije onoga što je proučio, zbog njegove pospanosti, u osnovi ne zna šta izgovara, i ovo je stanje slabijeg intenziteta od prvog stanja, a jače od drugog.

Treća korist: kada je u pitanju naredba „neka legne“  rekao je hafiz El-Iraki: „Ako je pospanost slabog intenziteta, tako da je pospani klanjač svjestan obaveza namaza (obaveznih namaskih dijelova op.prev), njegov namaz je ispravan i nije mu obaveza da izađe iz njega. A ako je pospanost jakog intenziteta, tako da on nije svjestan obaveza namaza, njegov namaz nije ispravan i obavezan je da ga napusti. Ako pospanost otkloni nečim drugim a ne spavanjem, na primjer rashlađivanjem vodom, nema sumnje da mu nije obavezno spavanje, zato što je spavanje sredstvo za otklanjanje pospanosti, pa kada je cilj ispunjen, sredstvo se zanemaruje. A ako pospanost ne može da otkloni osim spavanjem, onda mu je obaveza da legne.

Rekao je Kadi Ijjad: „Koga snađe pospanost u obaveznim namazima, a ima dovoljno namaskog vrijemena, obaveza mu je da postupi na ovaj način, da zaspe, pa će, oslobođen od pospanosti, klanjati namaz.“

Četvrta korist: vanjština hadisa posebno ukazuje na noćni namaz, ali značenje hadisa zahtijeva obuhvatanje i ostalih namaza, svejedno da li se radi o obavijeznim ili dobrovoljnim namazima. Prenio je imam Nevevi rahmetullahi alejhi stav šafijskog mezheba i većine učenjaka da je hadis opšti i da se odnosi i na obavezne i na dobrovoljne namaze, po noću ili danju.

Peta korist: naređeno je onom ko uči Kur'an, a zijeva, da preki učenje sve dok zijevanje ne prođe, kako ne bi došlo do izmjene u učenju. Prenosi Ibn Ebi Šejbe slično ovome od Mudžahida, Ikrime i drugih tabi'ina.

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari