Definicija i pravila posta

“Sijam” je arapska riječ koja znači “suzdržavanje”, a šerijatsko značenje ove riječi je “suzdržavanje od stvari koje kvare post od pojave zore do zalaska sunca, a prije toga imajući nijjet da se posti”.

Pravila posta

Islamski ummet složio se da je post mjeseca ramazana obavezan, i za to postoje dokazi u Kur’anu i sunnetu. Allah, dž.š., kaže:”O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili” (El-Bekare, 183). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Islamskih stubova je pet…” i među njima spominje post ramazana. (Buharija, Fethul-Bari, 1/49.)
Ko god prekine post ramazana, bez legitimnog šerijatskog razloga, počinio je veliki grijeh. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisujući šta je vidio u snu, rekao je: ‘…dok nisam stigao do planine, gdje sam čuo jake glasove. Upitao sam: ‘Kakvi su to glasovi?’, pa mi je rečeno: ‘To su krici stanovnika Džehennema.’ Tada su me odveli na drugo mjesto, gdje sam vidio ljude kako vise okačeni za tetive koljena, a krajevi usta im razderani i iz njih teče krv, pa sam pitao: ‘Ko su ovi?’ Rekli su mi: ‘To su oni koji su prekidali post prije vremena’, tj. prije vremena iftara.” (Sahih et-Tergib, 1/420.)
Hafiz Zehebi, r.h., rekao je:”Među vjernicima je opće poznato da je onaj koji ne posti ramazan, a nema razloga za to, gori od onoga koji čini blud i pije alkohol.” (El-Kebair, str. 56.)

Pripremio: putsredine.com