Dan kada je kapituliralo čovječanstvo

Dan kada je kapituliralo čovječanstvo

Piše: mr. Elvedin Pezić

Da li ste čuli za dan kada je  kapituliralo čovječanstvo? Vjerujem da niste. Jer, informacije o tom danu pomno se sakrivaju i prikrivaju. Vjerujem da je mnogo lakše doći do najčuvanijih državnih tajni nego saznati nešto o danu kada je kapituliralo čovječanstvo. A šta je cilj sakrivanja informacije o kapitulaciji čovječanstva? Jednostavno. Ako priznamo da je čovječanstvo kapituliralo i ako to obznanimo, na taj način mnogi će ljudi shvatiti zašto su na dunjaluku, ko je njihov Gospodar, i shvatit će obavezu vjerovanja u Allaha i pokoravanja Njemu.

Kada je čovječanstvo kapituliralo? Kapituliralo je onog dana kada je Allah sve ljude, zajedno sa džinskim svijetom, prozvao i izazvao da oni, ako ne vjeruju u Kur’an i ako tvrde da je to knjiga koju je napisao Muhammed, smisle i napišu knjigu poput Kur’ana i da u tome mogu slobodno pomoći jedni drugima. Pa kada se nisu mogli odazvati tom izazovu, kada su kapitulirali najveći lingvisti, planeta u tom vremenu, Arapi, tada im je Uzvišeni Allah spustio izazov da sačine deset sura, poput onih za koje su oni rekli da ih izmišlja Muhammed, pa su ponovo osramoćeni spustili glave i potpisali kapitulaciju. I da li je izazov stao na tome, na samo deset sura? Ne. Uzvišeni Allah htio je da čovječanstvu pokaže koliko je  slabo i koliko se ohole ne želeći da vjeruju u Uzvišenog Allaha i da Mu se pokore, pa im je izazov smanjio na samo jednu suru, poput onih koje se objavljuju Muhammedu, a za koje oni kažu da ih je izmislio on i da, kada bi htjeli, mogli bi da smisle nešto poput toga. I da li su uspjeli? Nisu. I nikada neće moći da to kažu. E tada je istinski kapituliralo čvječanstvo. Iako se od njih tražila samo jedna sura, poput sura objavljenih Poslaniku, bez preciziranja dužine sure, pa se tražilo da izmisle samo jednu suru kao što je najkraća sura u Kur’anu, čiji sadržaj ne prelazi nekoliko ajeta ili nekoliko redova u knjizi, i to nisu mogli da urade. Iako su toliko mrzili islam, baš kao što ga danas mrze neprijatelji čovječanstva, i maksimalno se trudili da o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, izmisle ono od čega je on čist, Allah je i njih izazvao u oblasti u kojoj su oni dosegnuli dunjalučko savršenstvo, u pjesništvu i lingvistici, i uz sve to oni nisu mogli da odgovore izazovu Uzvišenog Allaha. Tada je istinski kapituliralo čovječanstvo.

I ne samo to, kako bi se i današnjim nasilnicima i nevjernicima nos zagnjurio u zemlju, izazov je ostao otvoren do Sudnjega dana. Sve do tada imaju priliku da nam kažu i napišu samo jednu, veoma kratku suru, poput sura koje su objavljene Muhammedu prije četrnaest stoljeća.

Prvi izazov čovječanstvu, upućen i ljudskom i džinskom svijetu, da izmisle i smisle Kur’an poput Kur’ana koji se objavljuje Muhammedu, uz mogućnost međusobnog potpomaganja, spomenut je u sljedećima ajetima:

Uzvišeni Allah kaže: “Reci: ‘Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.’” (El-Isra, 88)

U komentaru ovog ajeta, Sa‘di kaže: “Ovo je nepobitan dokaz o istinitosti onoga s čime je došao Allahov Poslanik, zato što je Uzvišeni Allah izazvao i ljude i džine da izmisle Kur’an poput ovoga i istovremeno ih je obavijestio da to neće moći učiniti, pa makar se međusobno potpomagali. Desilo se onako kako nas je Allah obavijestio. Ono što se od njih tražilo bilo im je dostupno u svakom pogledu, jer su oni bili veliki poznavaoci lingvistike, pa da su imali i najmanju spremnost, mogućnost i kompetentnost, oni bi to i učinili. To nam je jasan pokazatelj da su se potpuno predali i pokorili (kapitulirali), milom ili silom, i da su bili nemoćni da se odazovu spomenutom izazovu.” (Sa‘di, Tefsir, 1/466)

Drugi izazov, u kojem se tražilo da izmisle samo deset sura, spomenut je u riječima Uzvišenog: “Zar oni da govore: ‘On ga izmišlja!’ Reci: ‘Pa sačinite vi deset Kur’anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite!’” (Hud, 13)

Uzvišeni Allah ponizio je one koji su tvrdili da Muhammed izmišlja Kur’an. Oni su smatrali logičnim da, ako Muhammed kao pojedinac izmišlja Kur’an, da onda i oni kao kolektiv mogu da smisle nešto slično onome što se njemu objavljuje, ali to nisu učinili, jasno priznajući da iznose laži na Allahovog Poslanika tvrdeći da ga on izmišlja i da to nije objava od Allaha.

Treći izazov, u kojem je definitivno kapituliralo čovječanstvo, u kojem se tražilo najmanje, bez preciziranja dužine sure, spomenut je u riječima Uzvišenog: “A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva svoja, osim Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte Vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje.” (El-Bekara, 23–24)

U ovom ajetu Uzvišeni i Sveznajući Allah obavještava nas da to čovječanstvo nikada neće moći učiniti, kako bi izazov bio još veći. Sve do sada, još se u čovječanstvu nije našao neko ko je smislio samo jednu suru sličnu onima koje su objavljene Muhammedu.

Da, moramo biti objektivni, bilo je u historiji nekoliko pokušaja od pojedinaca, arogantnih umišljenika, da se smisli i izrekne sura slična kur’anskoj, kao što je bio pokušaj Musejleme Kezzaba, pa se dobro “proslavio” svojim pokušajem, tako da su ga i mala djeca ismijavala zbog njegovih “sura” za koje je tvrdio da su mu bile objavljene od boga koji je njega poslao kao poslanika.

Ibn Kesir je zabilježio interesantan događaj između Amra b. Asa i Musejleme Kezzaba u kojem se navodi da je Amr b. As došao kod Musejleme, u periodu prije prihvatanja islam, pa ga je Musejlema upitao: “Šta je ovih dana objavljeno vašem sahibiji?” Amr je odgovorio: “Objavljena mu je jedna veoma kratka sura”, pa mu je citirao suru El-Asr. Musejlema se zamislio i kazao kako se i njemu objavila slična sura, pa je tu “suru” citirao Amru i upitao ga šta on misli o toj “suri”, a Amr mu je kazao: “Tako mi Allaha, ti znaš da ja znam da si ti lažljivac.” (Vidjeti: El-Bidaja ven-nihaja, 6/539)

Kome nakon ovoga treba neki dokaz da je Allah Gospodar Zemlje i nebesa, da samo On ima pravo da bude obožavan i da je On taj koji nas je stvorio i koji će nas ponovo proživiti radi polaganja računa na Sudnjem danu, onda je slijep pored svojih očiju i gluh pored svojih ušiju.

Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvataju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.” (El-A‘raf, 179)

Izvor: minber.ba