Dan kada će sve obznanjeno biti

Allah, s.v.t., kaže: Reci: “Skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali, Allah to zna. On zna sve što je na nebesima i što je na Zemlji – Allah je svemoćan. (Āli ‘Imran, 29)

A u narednom ajetu Allah, s.v.t., kaže: Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio – poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima.

Allah sve zna

Kad vaši grijesi budu objelodanjeni na Sudnjem danu, nećete željeti ništa drugo osim da nemate apsolutno nikakve veze sa tim grijesima i da budete što dalje od njih. Toga Dana sve će biti predočeno. Allah će vas pozvati da polažete račune privatno, ili će biti javno predočeni da ih svi narodi mogu vidjeti.

Allah nam je rekao da On zna, bez obzira da li sakrivamo ili obznanjujemo. A to je ono zapravo što se računa.

A to znači šta?

Ako ste uspjeli mnoštvo svojih grijeha sakriti od ljudi, to ne znači da oni neće biti predočeni na Sudnjem danu. Možda ste jako dobro prošli u ovom životu i preselili a da vaše mnoge tajne nisu otkrivene, ali one su poznate Allahu.

Allah voli tajna dobra djela

Imam Ibn el-Dževzi, rahimehullah, je kazao nešto jako lijepo: ‘’Ako ljudi misle dobro o tebi, to nije zbog onoga ko si ti, to je zbog zastora kojeg imaš a kojeg je Allah uljepšao’’.

A sada se vratimo priči, ući ćemo u živote ljudi koji su zapravo imali dobre tajne.

Tajna dova Merjemine majke, r.a.

Tajna Hane, žene ‘Imranove, a.s., majke Merjeme, r.a., je specifična. Dok je u utrobi nosila dijete vodila je razgovor sa Allahom i svoje dijete je zavjetovala Allahu.

O Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem Tebi na službu, pa primi od mene. Ti zaista sve čuješ i znaš! (Āli ‘Imran, 35)

Privatni trenutak, tajna istina i iskrenost koju je imala ova žena kada je rodila kćerku misleći da će biti sin, kao i želje, tvrdnje i namjere koje je imala pred Svojim Gospodarom.

Gospodaru moj, rodila sam žensko, a muško nije što i žensko. Dala sam joj ime Merjem. Ja nju i njen porod stavljam pod Tvoju zaštitu od prokletog šejtana. (Āli ‘Imran, 36)

I pogledajte šta je Allah učinio od nijjeta ove žene!

I kada meleki rekoše: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj! (Āli ‘Imran, 42-43)

Tajna dova poslanika Zekerijje

I poslanik Zekerijja, ‘alejhis selam, koji nakon što je vidio Merjemu, obratio se Allahu tajnom dovom.

Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: “Gospodaru moj” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!” (Āli ‘Imran, 38)

Zekerijja nije znao da će njegove riječi postati dio Kur’ana koji ćemo izgovarati naglas u našim mesdžidima i domovima. Ne postoji u svijetu trenutak u kojem se sada ne uči Zekerijjina privatna dova.

Zekerijja je bio toliko tih kada se obratio Allahu da ga niko oko njega nije mogao čuti, jer je želio zadržati svoju iskrenost, on je želio da njegova dova bude iskrena. Da ste stajali desetak metara od njega, ne biste ga mogli čuti.

A sada, hiljadama godina kasnije, ipak ga čujete! Allah nam je njegove riječi učinio poznatim. Allah je otkrio njegovu dobru tajnu.

Poenta je: Koje su vaše tajne? Koje su to stvari između vas i vašeg Stvoritelja o kojima niko ništa ne zna?

Koliko od toga je loše, a koliko od toga je dobro? Koliko je tu privatnog ibadeta i iskrene dove, a koliko je tu grijeha i tajnog neposluha Allahu?

I koliko toga želite da bude obznanjeno na Sudnjem danu, a što do tog trenutka niko nije znao? Koja je vaša tajna?

Ko ste vi u tami, privatno, nasamo?

Šta ima između vas i Allaha?