Četrnaesti hadis: Lijepo je da onaj ko prouči ajet sedžde da istu i učini

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada čovjek prouči ajet u kome je sedžda zatim je učini, šejtan se odvaja od njega plačući i kaže: Teško meni, sinu Ademovom (čovjeku) je naređena sedžda pa ju je učinio i dobiće Džennet zbog toga, a meni je naređena pa sam odbio i zbog toga ću dobiti Vatru. (Muslim)

Pojašnjenje:

U ovom časnom hadisu obavijestio nas je Poslanik sallahu alejhi ve sellem o jednom od najvećih ibadeta, a to je sedžda Uzvišenom Allahu, Koji nema druga, Kome iskazujemo poniznost, skrušenost, predanost i pokornost, samo Njemu Slavljenom i Uzvišenom.

Također, obavijestio nas je Allahov poslanik s.a.v.s. o velikoj nagradi, o džennetu, o uživanju, o ugodnom mjestu, onome koji se bude pokoravao Allahovim naredbama i bude mi iskreno sedžde činio. U hadisu je nagoviještena i kazna onome koji ne bude izvršavao Allahove naredbe, kršio njegove zabrane i odbijao da učini sedžde Allahu Uzvišenom. Teško se takvom od Džehennema, utičemo se Allahu od njegovih stanovnike i njegove vatre.

Sažetak:  Propisano je onom ko čitanjem naiđe na ajet sedžde da učini sedždu, bilo da je u namazu ili van njega. Donijeće tekbir i obaviti sedždu, kao kada je u namazu, sa sedam dijelova tijela, izgovarajući: “Subhane rabijele’la”, ili “Subhaneke Allahumme ve bi hamdike Allahummegfirli”, ili doviti poznatom dovom: “Allahumme leke sedzedtu ve bike amentu ve leke eslemtu. Sedžede vedžhije lillahilezi halekahu ve sauverahu ve šekka sem’ahu ve besarahu bi haulihi ve kuvvetih.”, ili “Allahumktub li biha edžran ve d’a anni biha vezran, vedža’leha li indeke zuhran, ve tekabelleha minni kema takabelteha min ‘abdike Davud”. Zatim će ustati bez donošenja tekbira i selama, ako je sedždu uradio van namaza.

 

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari