Četrdeset hadisa o ekologiji

Predmet istraživanja ekologije jesu međusobni odnosi živih bića unutar prirode, kao i uticaj živih bića na prirodu i obrnuto. Jasno definiran status čovjekovog bivstvovanja na Zemlji, prihvatanja odgovornosti i dobivanja privilegije korištenja prirodnih resursa očitovani su kroz brojne ajete i hadise. U ovom tekstu predstavit ćemo četrdeset hadisa koji govore o ekološkim pitanjima.

 1. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Iman je sedamdeset i nekoliko, odnosno šezdeset i nekoliko ogranaka. Najbolji je izgovaranje la ilahe illallah, a najmanji uklanjanje onoga što smeta na putu. Stid je jedan dio imana.” (Muslim, br. 35)
 2. Ebu Berza, radijallahu anhu, pripovijeda da se obratio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, pouči me nečemu što će mi koristiti.“ Rekao je: “Ukloni s puta ono što smeta muslimanima.” (Muslim, br. 2618.)
 3. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sadaka je skloniti s puta ono što (prolaznike) uznemirava.” (Buhari, br. 2989.)
 4. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Predočena su mi djela mog ummeta, i dobra i loša, pa sam vidio da među dobra djela spada i uklanjanje prepreka sa puta, a u loša djela i pljuvačka u džamiji koja se ne zakopa.” (Muslim, br. 553.)
 5. Prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dok je neki čovjek išao putem, naišao je na neku trnovu granu. Uklonio ju je i Allah mu je zahvalio na tome i oprostio mu.” (Muslim, br. 1914.)
 6. Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Muslimani su suvlasnici troga: vode, ispaše i vatre.” (Ebu Davud, br. 3477.)
 7. Prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka se ne zabranjuje višak vode da bi se na taj način spriječila sipaša.” (Ebu Davud, br. 3473.)
 8. Abdullah b. Zubejr, radijallahu anhu, prenosi da se jedan ensarija sporio sa Zubejrom pred Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, o jednom rukavcu vode iz krša kojom je on natapao palmovik. Tom prilikom mu je ensarija rekao: “Pusti vodu da prođe dalje!“ On to nije htio učiniti i oni su se parničili pred Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Zubejru: “Zubejre natopi, a potom pusti vodu do svog komšije!“ Tada se ensarija rasrdio i kazao: “Je li to što je on tvoj tečić?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pocrvenio je u licu i rekao: “Zubejre natopi i zadrži vodu sve dok se ne vrati do na zid (među)!” (Buhari, br. 2359.)
 9. Prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne zabranjujte višak vode, pa da time zabranite i višak trave.” (Buhari, br. 2354. )
 10. Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog muslimana koji zasadi sadnicu ili posije usjev sa kojeg štogod pojede ptica, čovjek ili životinja, a da mu se to sve ne računa posebnom sadakom.” (Buhari, br. 2320.)
 11. Enes radijallahu anhu prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao “Ako nastupi Sudnji dan, a neko od vas bude u ruci imao sadnicu i bude u stanju posaditi je prije nego što on nastupi, neka je posadi.” (Ahmed, Buhari u Edebul-mufredu)
 12. Prenosi Muaz b. Džebel, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,rekao: “Pazite, ne obavljajte veliku nuždu na tri mjesta, zbog čega bi vas (ljudi) proklinjali: na prilazima vodi, na putevima kojima se ljudi kreću i u hladovima (u kojima oni sjede).” (Ebu Davud, br. 26.)
 13. Kazivao je Abdullah b. Serdžis: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio mokrenje u rupe. Neko je upitao Karadea: ‘Zbog čega je pokuđeno mokrenje u rupe?’ On odgovori: ‘Govorilo se da su rupe nastambe džina.’” (Ebu Davud, br. 29.)
 14. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka niko od vas ne mokri u stajaću vodu, a zatim je koristi za kupanje.” (Buhari, br. 239; Muslim, br. 282.)
 15. Amr b. As, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored Sada dok je abdestio pa ga je upitao: “Kakvo je to rasipanje Sade?“ Sad upita: “Pa zar i u vodi ima rasipanja Allahov Poslaniče?!“ “Ima pa makar bio i na obali rijeke.” (Ibn Madže i Ahmed)
 16. Prenosi Seid b. Zejd, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko oživi pustu zemlju, njemu i pripada. Međutim, (niko) nema pravo bespravno obrađivati tuđu zemlju.” (Ebu Davud, br. 3074.)
 17. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ima zemlju, neka je sobom obrađuje ili neka je pokloni svome bratu, pa ako ne prihvati, neka zadrži svoju zemlju (za druge potrebe)!” (Buhari, br. 2342.)
 18. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Znajte, da je Mekka u ovom mom času sveta i neprikosnovena, njeno žbunje se ne čupa, niti stabla sijeku.” (Buhari, br. 112; Muslim, br. 1353.)
 19. Prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan oslobođenja Mekke rekao: “Ovaj je grad Allah učinio svetim i neprikosnovenim i njegovo trnje (drveće) ne smije se sjeći, lov njegov razgoniti, i u njemu (po nekom) izgubljenu stvar uzeti, izuzev onoga koji će je obznaniti.” (Buhari, br. 1587.)
 20. Prenosi se od Adija b. Zejda slijedeće: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Medinu učinio svetom – nju i od nje po dvanaest milja na sve četiri strane. U njoj nije dopušteno sjeći drveće, niti je dozvoljeno mlatiti njegovo lišće, osim u svrhu hranjenja kamile.” (Ebu Davud, br. 2037.)
 21. Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Oni koji odsijecaju lotosovo drvo bit će bačeni u Džehennem naglavačke.” (Bejheki, Hatib el-Bagdadi i Tahavi)
 22. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Išao jedan čovjek, pa je previše ožednio. Tada siđe u jedan bunar i iz njega se napi. Kada je izašao, vidio je da pas isplaženog jezika od žeđi jede zemlju. Ovoga je stiglo – pomisli on – isto ono što je bilo stiglo i mene. On je tada napunio svoju mestvu (vodom), pridržao je svojim ustima, ispeo se i napojio psa. Allah mu je za to zahvalio i oprostio mu grijehe.“ Allahov poslaniče – upitali su – ima li nagrada i za životinje? “Za napajanje svega što je živo ima nagrada.“ – odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Buhari, br. 2363.)
 23. Od Abdullaha ibn Omer, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka žena je kažnjena zbog mačke, zato što ju je zatvorila i nije je pustila, dok nije uginula. Zbog toga je ušla u Vatru. Nije je nahranila, niti napojila kada ju je zatvorila, niti ju je pustila da jede insekte i životinje sa zemlje.“ (Muslim, br. 2242.)
 24. Prenosi Ibn Omer, radijallahu anhu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga ko uzme nešto živo za metu. (Muslim, br. 1958.)
 25. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nipošto ne držite govore sjedeći na leđima vaših životinja. Allah vam ih je potčinio da vas prenesu od odredišta do kojih biste, da nije njih, s velikim naporima stigli, a zemlju vam je odredio da na njoj obavljate svoje potrebe.” (Ebu Davud, br. 2567)
 26. Prenosi si se od Sehla b. Hanzalijja da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je jednom prilikom prošao pored kamile kod koje su se (od mršavosti) leđa gotovo spojila s trbuhom, pa je kazao: ‘Bojte se Allaha u pogledu ovih životinja, koje ne mogu govoriti. Kada ih jašete, neka su dobre (site), i kada ih jedete, neka su dobre (debele).’” (Ebu Davud, br. 2548.)
 27. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zalog (hajvančeta) dok je založeno jaše se za njegovo izdržavanje, a mlijeko muzare pije se za njeno izdržavanje dok je založena i ko je god jaše ili pije (mlijeko) zadužen je njenim izdržavanjem.” (Buhari, br.)
 28. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bespotrebno bude držao psa, svakog dana bit će mu umanjena dobra djela za jedan kirat, izuzimajući psa za usjev i stoku.“ (Buhari, br. 2322.)
 29. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ubijajte samo potpuno crnog psa sa dvije tačke jer je on šejtan.” (Muslim, br. 1572.)
 30. Jedna od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga kazivala mi je (Ibn Omeru, radijallahu anhu) da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređivao ubijanje nasilnih pasa, miševa, škorpiona, lunja, gavrana i zmije. (Muslim, br. 1200.)
 31. Prenosi se od Šeddada b. Evsa da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista je Allah propisao lijepo postupanje prema svemu. Zato, kada ubijajte, radite to na najljepši način, kada koljete, radite to na najmilostiviji način. Onaj ko od vas bude klao neka naoštri nož kako bi olakšao svojoj žrtvi.“ (Muslim, br. 1955.)
 32. Doista su Allah i Njegov Poslanik zabranili trgovinu alkoholom, uginulim životinjama, svinjama i kipovima! Tada je rečeno: “Allahov Poslaniče, šta misliš o loju uginule životinje; njime se mažu lađe, maste kože (pri štavljenju) i svijet od njega sebi pravi svijeće?” Ne, on je zabranjen, odgovorio je on. Zatim je, u vezi s tim, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Neka je Allahovo prokletstvo na jevreje! Kada im je Allah zabranio loj od uginulih životinja, oni su ga topili, a zatim prodavali i jeli tu zaradu. (Buhari, br. 2236)
 33. Prenosi Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Milostivi će Svoju milost ukazati onima koji budu imali milosti prema drugima. Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa će prema vama biti milostiv Onaj Koji je na nebesima.” (Ebu Davud, br. 4936.)
 34. Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne smije se nanositi šteta, niti na nanesenu štetu štetom uzvraćati.” (Ibn Madže, Ahmed, Bejheki)
 35. Od Amra b. Šuajba, njegovog oca i od djeda se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedi i pij ali ne pretjeruj i bez oholosti.“ (Nesai, Ibn Madže i Ahmed)
 36. Sa’d b. Ubade je rekao: “Allahov Poslaniče, Ummu Sa’d je umrla, pa koja je milostinja (za nju) najvrednija?” “Voda.”, odgovor Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ubade iskopa bunar i reče: “Ovo je za (dušu) Ummu Sa’d.” (Ebu Davud, br. 1681.)
 37. Kazivao je Osman, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, upitao: “Ko iskopa (bunar) Ruma, imat će Džennet?” i ja sam ga iskopao – rekao je Osman. (Buhari, 2778)
 38. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da neko od vas uzme uže i sabere breme drva pa ih proda i time očuva svoj obraz, bolje mu je nego da od ljudi traži milostinju, pa mu bude dato ili uskraćeno.” (Buhari, br. 1480.)
 39. Ebu Bekra, radijallahu anhu, kada je slao vojsku prema Šamu rekao je između ostalog i slijedeće: “Nemojte sjeći ili paliti palme i nemojte sjeći plodonosno drvo. Nemojte klati ni ovcu, ni kravu, ni devu, osim da se njome hranite.” (Taberi, Tarih)
 40. Omer, radijallahu anhu, naredio je Muhammedu b. Meslemi da propusti vodu sa svog imanja da dođe do Dahaka b. Halife. Nakon što je Ibn Meslema bio pozvan kod Omera, a on mu je rekao slijedeće: “Zašto ne dopustiš svom bratu da uradi ono u čemu je i njegov interes i korist, jer ćeš uvijek imati pristup vodi za piće, a u tome nemaš štete?” Nakon Ibn Mesleminog odbijanja Omer naznačio je kako će voda preći preko tog mjesta, makar išla i preko njegovog stomaka. (Malik, br. 834.)

Izvor: Islamski informativni časopis el-Asr, br. 99. str. 43-45.