Pretraga kategorije

Hadis

MUSLIMAN JE MUSLIMANU BRAT

Prenosi se od ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu i ne ostavlja ga u nevolji. Ko bude na usluzi svom bratu kada bude u potrebi, Allah

ČUVAJ ALLAHA – ČUVAĆE TE

Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhu, da je jednom prililom bio iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, pa mu je rekao: ''O dječače, podučiću te ovim riječima: Čuvaj Allaha – On će tebe čuvati, čuvaj Allaha –

VJERA JE SAVJET

Prenosi se od Temima Ed-Darija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Vjera je savjet. Pa su upitali: Kome? Pa je odgovorio: Allahu, Njegovoj knjizi, Poslaniku, vođama vjernika i ostalim

KOJE ROBOVE VOLI UZVIŠENI ALLAH

Prenosi se od Sa'da ibn Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kako govori: "Zaista Allah voli roba koji je bogobojazan, bogat (u duši) i skriven (bavi se hajrom i ne ističe se)".

KOJA MJESTA SU ALLAHU NAJDRAŽA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža mjesta Allahu su pijace''. Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

PROPIS DRŽANJA SLIKA U KUĆI

Prenosi se od Ebu Talhe, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Meleki ne ulaze u kuću u kojoj je pas i u kuću u kojoj se nalazi slika (fotografija na zidu).''

KORISTI ISTIGFARA

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Ko bude stalno tražio istigfar (tj. molio Allaha za oprost), Allah će mu pokazati izlaz iz svake teške situacije, olakšati svaku

ČOVJEK ĆE BITI SA ONIM KOGA VOLI

Prenosi Ebu Musa El-Eš'ari, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Čovjek će biti sa onim koga voli". Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći: U ovom hadisu

KLJUČ POSTIZANJA ALLAHOVOG ZADOVOLJSTVA

Prenosi se od Abdullaha bin Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Allahovo zadovoljstvo se postiže zadovoljstvom roditelja, a Allahova srdžba se postiže nezadovoljstvom roditelja''.

SAŽETA I KORISNA DOVA

Prenosi se od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, upućivao dovu sljedećim riječima: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعفَافَ، والغنَى ''Allahu moj,