Zabranjeni pogled…

Uzvišeni Allah kaže:  “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah uistinu zna ono što oni rade. I reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o…

Opasnost novotarija u islamu

Novotarija je uzrok cijepanja islamskog ummeta. Ako se otvore vrata novotarijama, svako će uvoditi u vjeru nešto novo i bit će time zadovoljan. Kaže Allah, dželle šanuhu: "Svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda." (Prijevod značenja…

Kur’an je Allahov govor

Kur'an je Allahov govor kojeg je On stvarno izgovorio, sa svim njegovim harfovima, ajetima i surama. Ne smatramo da je Kur'an samo izraz koji ukazuje na značenje niti da je prepričan. Smatramo da je Allah mogao oduvijek i kad god…

Vrijednosti nijjeta

Razumijevanje posebno vrijednovanih djela U ovom poglavlju sam naveo neke ajete i vjerodostojne hadise koji govore o vrijednosti djela koja čovjeka približavaju Allahu, i koji, nakon iskrenog imana, bivaju uzrokom da se čovjek što više…

Čestitanje nevjerničkih praznika

Pitanje: Kakav je stav islama o čestitanju praznika nevjernicima? Odgovor: Neka je hvala Allahu. Čestitati kršćanima Božić i druge vjerske praznike haram je (zabranjeno), kako nam kazuje Ibn-Kajjim, Allah mu se smilovao, u knjizi…

Objava i razum

Samo ukoliko se spoje Objava i razum može se doći do stvarne slike šeri'ata. Niti Objava koristi onome ko nema razuma, niti razum koristi onome ko se ne oslanja na Objavu. Ukoliko jedno od toga ne postoji, nemoguće je doći do…

Posebnosti petka i džume

Imam Ibn Kajjim El-Dževzijje navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume: 1. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je petkom na farzu sabah namaza učio suru es-Sedžda i ed-Dehr. 2. Pohvalno je na dan džume…

Pohvalni postupci prilikom padanja kiše

Piše: Elvedin Pezić Islam je potpuna i savršena vjera, koja nije ostavila nijednu situaciju a da čovjeku nije pojasnila kako se treba ponašati. Kada su mušrici kazali Selmanu el-Farisiji, radijallahu anhu: “Vaš Poslanik uči vas svemu,…