PAZI ŠTA GOVORIŠ

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: "Zaista rob izgovori riječ kojom je Allah zadovoljan, ne pridajući joj značaj, pa ga Allah zbog nje uzdigne na visoke stepene. I, zaista, rob izgovori riječ koja izaziva ljutnju

Propis odlaska sihirbazima

Takav postupak je zabranjen, a takav je propis i sa odlaskom vračarima, gatarima. Ovo djelo se ubraja u velike grijehe, koje ponekad doseže i do nevjerovanja. Nevjernik je onaj ko pita sihirbaza, vračara, gatara ili astrologa o nečemu

Propisi vezani za učenje Kur’ana

Adabi (bonton) učenja Kur'ana Ibn Kesir, rahimehullah, je govorio o adabima učenja Kur'ana. Neki od tih adaba jesu sljedeći: ne prihvatati Kur'an niti ga učiti osim čist, prije učenja usta očistiti misvakom (oprati zube), obući

Vrijednost i odlike časnog Kur’ana

Neka je hvala Allahu. Neka je Allahov blagoslov i mir na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe (drugove Poslanika). Kur'an je Allahov govor. Nad ostalim govorima on se odlikuje kao što se Uzvišeni Allah, odlikuje nad

Šta je sihr i mess (šejtanski dodir)

Sihr predstavlja čaroliju koja se pravi posebnim vrstama djelovanja, korištenja riječi i vezivanja čvorova, a što utiče i ostavlja trag na tijelo i srce. Sihr predstavlja čisto zlo i zločin prema čovjeku, njegovom tijelu, imetku, razumu

BUDITE BRAĆA

BUDITE BRAĆA Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Nemojte kidati bratske veze, nemojte ostavljati jedni druge, nemojte mrzeti jedni druge i nemojte jedni drugima zavidjeti,

NAGRADA ZA LIJEPO PONAŠANJE

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je čula Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da je rekao: "Zaista će vjernik dostići stepene onog koji mnogo namaz obavlja i mnogo posti svojim lijepim ponašanjem".       Propisi

MUSLIMAN JE MUSLIMANU BRAT

Prenosi se od ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu i ne ostavlja ga u nevolji. Ko bude na usluzi svom bratu kada bude u potrebi, Allah

NAJBOLJA OVOSVJETSKA OPSKRBA

Prenosi se od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Ovaj svijet je opskrba, a najbolja ovosvjetska opskrba je dobra žena'' Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

PLODOVI ČUVANJA RODBINSKIH VEZA

Prenosi se od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Ko želi da mu se uveća imetak i da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze''. Propisi koji se izvlače iz hadisa su