Greške prilikom obavljanja hadždža

Greške prilikom obavljanja hadždža Obožavanje Allaha Uzvišenog smisao je našeg postojanja i uzrok naše sreće i na dunjaluku i na ahiretu. Nijedan musliman neće uložiti trud i napor u ispravnom obožavanju Allaha a da se svakim dijelom

PROPISI UMRE

Propisi umre Umra se sastoji od tri rukna (temelja bez kojih neće biti ispravna): Ihram, Tavaf oko Kabe, Sa'j, to jest užurbani hod između dva brežuljka: Safe i Merve. Umra se sastoji od dva vadžiba (manje strogo

Propisi hadždža (drugi dio)

Hadždž je stroga obaveza svakom muslimanu, koji je zdrav, punoljetan (što po šerijatu podrazumijeva pubertet), i koji je u mogućnosti da ga obavi, bilo da je muškarac ili žena, jednom u životu. Uslovi (ar. šartovi) obaveznosti hadždža:

Propis hadždža

Obaveza je obaviti hadždž i umru jednom u toku svog života. Ihram je prvi od propisa hadždža i umre. Ihram je čvrsta odluka o ulasku u obrede hadždža ili umre, a nazvan je tako zato što hadžiji budu zabranjene stvari koje su mu

Ciljevi hadždža

Za obavljanje svakog ibadeta propisana je forma obavljanja čijim ispunjavanjem vjernik postiže cilj zbog kojeg je ibadet i propisan, osjeća veličanstvenost tog čina, što u konačnici ostavlja velike i upečatljive tragove u njegovom životu.

Propisi kurbana (prinošenja žrtve)

Definicija kurbana: To je ono što je zaklano od stoke kao na primjer: kamila, krava, ovca, na dan Bajrama i u dane tešrika, to jest bajramske dane, radi približavanja Uzvišenom Allahu. Propis: Svi muslimani su se složili da je klanje

SAVJETI ZA HARMONIČAN BRAK

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Vjernik ne smije mrzeti vjernicu, ako mu se ne dopada kod nje neka osobina, pa dopašće mu se neka druga osobina''. Propisi koji