Allahovo pravo kod Njegovih robova

Pitanje: Koje je pravo Uzvišenog Allaha nad Njegovim robovima, a koje je pravo Njegovih robova kod Njega?

Odgovor:

Sva hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a zatim:

Allahovo pravo nad Njegovim robovima je da Mu budu pokorni i da Mu ne pripisuju druga. A pravo Njegovih robova kod Njega je da ih On Uzvišeni ne kazni, tj. one koji Mu ne pripisuju druga u vlasti i stvaranju, iz Svoje milosti iz dobročinstva, Uzvišeni i Veličanstveni.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović