ALLAHOVA MILOST PREMA LJUDIMA

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara i kaže: ”Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio, pa ko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kod Sebe kao potpuno dobro djelo; a ko naumi da uradi dobro djelo i uradi ga, Allah mu upiše kod Sebe nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću. Ko naumi da uradi loše djelo pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kod Sebe kao potpuno dobro djelo; a ko naumi da uradi loše djelo i uradi ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo”[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Musliman uvijek treba voditi računa o tome da prilikom činjenja dobrih djela ima iskren nijjet (namjeru), kako bi mu bila upisana nagrada za to, naravno ako je u mogućnosti uraditi to djelo.
  • Razlozi mnogostruke nagrade za učinjeno djelo su: iskrenost, lijepo ponašanje, potreba za tim djelom shodno vremenu i situaciji.
  • Uzvišeni Allah neće kazniti osobu koja namjerava da učini grijeh ili nagovara sebe da ga uradi, osim u slučaju da to potvrdi djelom.

[1] Hadis bilježe Buhari i Muslim.

ALLAHOVA MILOST PREMA LJUDIMA