Adabi savjetovanja

Iskrenost u savjetovanju:

Tako da savjetovanjem želiš Allahovo zadovoljstvo, i da skineš odgovornost sa sebe, i da ti ne bude cilj od savjeta pretvaranje ili da se čuje za tebe ili popularnost ili da ga poniziš i uvrijediš.

Da savjet bude upućen na lijep način, blago i lahko tako da ostavi traga na onoga koji se savjetuje pa da primi savjet, kao što kaže Uzvišeni: “Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!” (sura an – Nahl: 125)

Da se savjetuje nasamo jer ko posavjetuje svog brata javno ponizio ga je, a ko ga posavjetuje tajno uljepšao ga, rekao je imam Šafi’ – Allah mu se smilovao –: Sakrij mi mane savjetovanjem nasamo – a poštedi me savjetovanja u društvu

Uistinu je savjet pred ljudima vrsta prijekora koje niko ne želi čuti

Da onaj koji savjetuje zna šta će posavjetovati: da provjeri vijest koja mu dođe da bi tačno znao da li da taj postupak negira ili naredi, što je uslov da savjet bude prihvaćen.

Da savjetodavac pazi na stanje onoga koga savjetuje, tako da ga ne savjetuje a on je zauzet nečim, ili je među svojim prijateljima i rodbinom, i da pazi na njegova osjećanja i da bude svjestan njegove pozicije, posla i problema kroz koje prolazi.

Da savjetodavac radi po onome što savjetuje druge, da ne bi bio od onih koji naređuju dobročinstvo a sami ga ne rade, kao što je o Uzvišeni Allah u slučaju Šua'jba : Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem;(sura Hud, 88).

Da savjetodavac bude strpljiv prilikom neprijatnosti kojima može biti izložen: rekao je mudri Lukman prilikom savjetovanja svoga sina: ”O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi”.

Naređuje mu da bude strpljiv na onome što ga zadesi prilikom naređivanja dobra i odvraćanja od zla.

 

 

Preveo: Ferid Aljović