‘I ne budi od nemarnih’

Piše: Hasan Stranjac

Islamski ummet u ovom momentu suočava se sa raznim negativnim pojavama i bolestima. Od tih negativnosti je i proširenost opake bolesti koja se zove ‘gaflet’ (nemar). Svuda oko nas vidimo mnoge ljude koji mnogo vremena, ako ne sve vrijeme, provode u besposlici, a na ahiret zaboravljaju.

Na ovu opaku bolest upozorio je naš Uzvišeni Gospodar i Njegov Poslanik, alejhisselam. Kao i druge bolesti, i ova bolest ima svoje simptome, uzroke i načine kojim se liječi. U ovom tekstu govorićemo na osnovu knjige ‘el-Gafleh’ od alima Seida el-Kahtanija, rahimehullah, o tome šta je ova bolest i koje su njene opasnosti.

Riječ gaflet definisana je na više načina, navest ćemo samo neke od tih definicija. U jednoj se kaže da je gaflet slijeđenje prohtjeva nefsa. U drugoj definiciji se kaže da je gaflet provođenje vremena u onom što ne koristi. U jednoj se kaže: gaflet prema nečemu je da insan o tome ne razmišlja.

Može se znači reći da je gaflet, ili nemar, provođenje vremena u onome što ne koristi zabavljajući se i slijedeći svoje strasti i prohtjeve, i zaboravljanje onog što je važno, a to jeste ahiret i rad za njega.

I vjernik može imati gafleta pri sebi koji varira, neko može biti u okviru imana a da je obolio od ove bolesti, nemaran je prema nekim segmentima islama, iman mu je oslabio i prema određenim stvarima je ravnodušan. S druge strane postoje i nevjernici koji su u totalnom gafletu. Tako da ne želimo da stvorimo konfuziju oko ovog i da neko ko je vjernik misli da ne može imati nekih simptoma ove bolesti pri sebi ili da mu se ne može desiti da upadne u ovu bolest. Niti naravno znači da neko ko ima gafleta pri sebi da odmah više nije u okviru imana. Gaflet je znači dimenzija koja može da varira u intenzitetu.

Gaflet je opaka bolest od bolesti srca, Allah je upozorio na ovu bolest i ukazao na kaznu za one koji upadnu u ovu bolest. Od onog što ukazuje na ovo je slijedeće:

1. Približavaju se smrt i Sudnji Dan a ljudi su u nemaru.

Kaže Allah Uzvišeni: Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju srca rasijanih.” (Prijevod značenja el-Enbija 1-3)

U tumačenju ovih ajeta imam Sa’di kaže: “Oni su u nemaru prema onom za šta su stvoreni, i okreću se od onog čim su ukoreni. Kao da su za dunjaluk stvoreni i za uživanje u njemu rođeni… Njihova srca su nemarna i odbijaju, razdragana sa svojim dunjalučkim prohtjevima, njihova tijela se poigravaju, oni su zauzeti sa svojim strastima i činjenjem onog što ne valja.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman, ajeti el-Enbija 1-3)

2. Od onog što ukazuje na opasnost gafleta jeste i propast koja je zadesila drevne narode koji su bili nemarni prema Allahovim dokazima.

Kaže Uzvišeni Allah o Faranovom narodu: “I kada bi ih zadesila nevolja, govorili bi: “O Musa, moli se, u naše ime, Gospodaru svome – onako kako ti je On naredio: ako nas oslobodiš nevolje, mi ćemo zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove, sigurno, poslati.” I pošto bismo ih nevolje oslobodili – do vremena do kojeg im je bilo određeno da je podnose,  oni bi, odjednom, obećanje prekršili. Zato ih Mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su znamenja Naša poricali i prema njima ravnodušni bili.” (Prijevod značenja el-E’raf 135-136)

Mnogo je razloga zašto je propao faraonov narod, od tih razloga je i njihovo poricanje Allahovih ajeta kao i nemar prema njima. Dobili su očite i jasne dokaze istinitosti poslanstva Musaa alejhisselam, ali ipak su nemarni prema svemu tome i Allah im je dao propast.

3. Ko upadne u potpuni gaflet, njegovo srce biće zapečaćeno, i njegov sluh i vid.

Kaže naš  Gospodar: Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.” (Prijevod značenja el-E’raf 179)

Nemarni (ar. ‘gâfilûn) se ne okoriste od tih organa koje je Allah učinio sredstvom za uputu. U njihova srca ne dopire znanje niti shvatanje. Njihove oči vide dokaze Allahovog stvaranja i moći ali to im ne koristi. Njihove uši čuju ajete i hadise i savjete ali oni pouku ne uzimaju. Ovaj ajet se odnosi na nevjernike, ali to ne znači da vjernik ne treba uzeti pouku iz ovih ajeta kako ne bi upao u taj potpuni gaflet pa da pređe granicu između vjerovanja i nevjerovanja,. Vjernik treba da uzme pouku iz ovih ajeta i da se trudi da se što više udalji od ove opake bolesti.

Kaže Allah Uzvišeni: “I nisu oči slijepe nego srca koja su u prsima.” (Prijevod značenja el-Hadždž 46) Može se desiti da je insan slijep i ne vidi ništa oko sebe očima, međutim njegovo srce je puno imana i nura i on onda shvaća ono što je najbitnije da shvati, on shvaća da mu je njegov cilj na ovom svijetu da Gospodara svjetova obožava i Njemu se pokorava. A može se desiti da neko ima izuzetno oštar vid i gleda oko sebe dokaze Allahove moći i stvaranja ali u srcu mu nema imana.

4. Zbog opasnosti gafleta, Allah Uzvišeni upozorio je Svog Poslanika Muhammeda, a s tim i njegov ummet, na ovu opasnu bolest.

Kaže Allah Uzvišeni: I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi od onih koji su nemarni!”(Prijevod značenja el-E’raf 205) Imam S’adi u tefsiru ovog ajeta kaže: “Nemarni su oni koji su zaboravili na Allaha pa je on učinio da oni sami sebe zaborave. Njima će biti uskraćeno dobro na dunjaluku i ahiretu. Oni su ostavili sreću i uspjeh spominjanjem Allaha i obožavanjem Njega, i okrenuli su se nesreći i propasti i stim su se pozabavili.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman, ajet 205 sura el-E’raf)

5. Gaflet je osobina stanovnika vatre.

Kaže Allah Uzvišeni: Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni – prebivalište njihovo biće Džehennem, zbog onoga što su radili.”(Prijevod značenja Junus 7-8)

Kaže imam Ibn Kesir, rahimehullah u tefsiru ovog ajeta: “Uzvišeni ističe stanje nesretnika koji nisu vjerovali u susret sa Allahom na Sudnjem danu, ne nadajući se susretu sa Njim, bili su zadovoljni životom na ovom svijetu i duše su im bile smirene u njemu. Oni su nemarni prema Allahovim ajetima u kozmosu pa ne razmišljaju o njima, i nemarni su prema Njegovim šerijatskim ajetima pa se njima ne pokoravaju.” (Tefsirul-Kur’anil-‘Azim, ajet 7-8 sura Junus)

6. Od najvećih opasnosti gafleta je to da takvu osobu Allah kazni na takav način da ta osoba ne misli na Allaha i slijedi svoje strasti i bude izgubljen.

Kaže Allah Uzvišeni: Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.”(Prijevod značenja el-Kehf 28)

7. Nemarni će biti od onih koji će na Sudnjem danu žaliti zbog svog stanja i onog što su propustili u ovom životu. Od imena za Sudnji dan jeste i ‘Jevmul-hasrah’, Dan tuge.

Kaže Allah Uzvišeni: I spomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali. Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti.” (Prijevod značenja Merjem 39-40)

Ovo su samo neke opasnosti i posljedice gafleta. Uzmimo pouku iz ovih ajeta prije nego bude kasno. I Allaha Uzvišenog molimo da nas sačuva ove bolesti i da nam snage da joj se suprostavimo.

Izvor: minber.ba